Προσλήψεις 15 ατόμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προσλήψεις 15 ατόμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η περιφέρεια ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 3 μηνών, συνολικά 15 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από Δευτέρα 2/7/2018 έως και Παρασκευή 6/7/2018.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διεύθυνση

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t)

2 μήνες

Πέντε (5)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτές γαιών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέϊντερ)

2 μήνες

Τρία (3)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή – εκσκαφέα JCB)

2 μήνες

Ένα (1)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας – μπολτόζες)

2 μήνες

Ένα (1)

ΥΕ Εργατών

2 μήνες

Πέντε (5)

 

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/619Τ7ΛΗ-ΒΜΦ

Menu